Напомена: Документот е во ХLS - формат
       

Основни економски показатели за Република Македонија