Податоци за платен биланс, меѓународна инвестициска позиција и надворешен долг согласно новите меѓународни статистички стандарди.