сабота, 27 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Македонски париКовани пари во оптек

Ковани пари

 

50 Денари

Издание 2008

Дијам. 26,5 мм; Теж. 7,7 г

Метал: Cu62Ni18Zn20

Во оптек од 15.11.2008

 

Ав.

50 ДЕНАРИ во долното централно поле. Стилизиран хоризонт со сонце од 16 краци.

Рев.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, циркуларно; 2008 во долното централно поле. Гравиран лик на Архангел Гаврил - фреска од црквата Св. Ѓорѓи во Курбиново - XII век, детал кој е земен од книжните пари од 50 денари.

 

 

10 Денари

Издание 2008

Диjам. 24,5 мм;Теж. 6,6 г

Метал: Cu70Ni12Zn18

Во оптек од 15.11.2008

 

Ав.

10 ДЕНАРИ во долното централно поле. Стилизиран хоризонт со сонце од 16 краци.

Рев.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, циркуларно; 2008 во долното централно поле. Гравиран Паун - мозаик од Стоби - VI век, детал кој е земен од книжните пари од 10 денари.

 

 

 

5 Денари

Издание 1993

Диjам. 27,5 мм;Теж. 7,20 г

Метал: Cu80Ni3Zn17

Во оптек од 10.05.1993

 

Ав.

5 ДЕНАРИ во долното централно поле

Стилизиран хоризонт со сонце од 16 краци.

Рев.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, циркуларно;

1993 во долното централно поле.

Претстава на планински рис (Felis Lyinx).

  

2 Денари

Издание 1993

Диjам. 25,5 мм;Теж. 6,20 г

Метал: Cu80Ni3Zn17

Во оптек од 10.05.1993

 

Ав.

2 ДЕНАРИ во долното централно поле

Стилизиран хоризонт со сонце од 16 краци.

Рев.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, циркуларно;

1993 во долното централно поле.

Претстава на охридска пастрмка (Salmo Letnica).

 

1 Денар

Издание 1993
Диjам. 23,8 мм; Теж. 5,10 г
Метал: Cu80Ni3Zn17
Во оптек од 10.05.1993

 

Ав.

1 ДЕНАР во долното централно поле

Стилизиран хоризонт со сонце од 16 краци.

Рев.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, циркуларно;

1993 во долното централно поле.

Претстава на шарпланински пес.


1 Денар

Издание 2016
Диjам. 23,8 мм; Теж. 5,10 г
Челично јадро обложено со бакар и месинг
Во оптек од 15.07.2016

Ав.

1 ДЕНАР во долното централно поле

Стилизиран хоризонт со сонце од 16 краци.

Рев.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, циркуларно;

2016 во долното централно поле.

Претстава на шарпланински пес.

 

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,98 % 1,08 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,75 %
6 месеци 2,01 %
9 месеци 2,23 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%