Напоменa: Документите се во XLS - формат

НТР - по земји

           
Годишни податоци   1990 - 2015   eвра  САД - долари  
           Квартални податоци   1994 - 2017   eвра  САД - долари       

НТР - по економска групација на земји
           
        
Годишни податоци 1994 - 2005

           1994 - 2005 (стара класификација)  Преземи    
           2006 (нова класификација)  Преземи            
           
        Квартални податоци

           
1994 - 2005 (стара класификација)  Преземи    
           2006 (нова класификација)  Преземи 
  
НТР - по сектор на СМТК

           
Годишни податоци   1990 - 2015   eвра  САД - долари    
           Квартални податоци   1994 - 2017   eвра  САД - долари       

НТР - по економска намена

           Годишни податоци 1990 - 2011  стара класификација  Преземи
           Годишни податоци 2007 - 2015  нова класификација   eвра  САД - долари  

           Квартални податоци 1994 - 2011  стара класификација  Преземи 
           Квартални податоци 2007 - 2017  нова класификација   eвра  САД - долари      


   
За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, контактирајте нѐ 
на contact.statistika@nbrm.mk или на телефон 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)