сабота, 27 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Македонски париКнижни пари во оптек

Издавање и карактеристики на парите

1. Законско средство за плаќање во Република Македонија

Законско средство за плаќање во Република Македонија е македонскиот денар. Народната банка на Република Македонија има ексклузивно право да издава книжни и ковани пари и е одговорна за снабдување со книжни и ковани пари коишто се законско средство за плаќање во Република Македонија.

Народната банка ги определува номиналната вредност, големината, тежината, дизајнот, безбедносните и другите карактеристики на книжните и кованите пари издадени во Република Македонија.

Книжни пари во оптек се:

  • 2000 денари - издание 2016 година
  • 1000 денари - издание 1996 и 2003 година
  • 500 денари  - издание 1996 и 2003 година
  • 200 денари - издание 2016 година
  • 100 денари  - издание 1996 година
  • 50 денари  - издание 1996 година
  • 10 денари  - издание 1996 година

2. Печатење и карактеристики на парите

Имајќи го предвид фактот дека изборот на компанијата којашто ќе ги печати книжни пари подлежи на тендерска процедура, се случува различни компании да вршат печатење на книжните пари од одделни апоени.

Парите коишто ги издава Народната банка се изработени според највисоки светски стандарди на висококвалитетна хартија изработена од 100% памучни влакна, со вградени елементи за заштита од фалсификување.

Книжните пари содржат повеќе заштитни елементи, како што се: воден печат, заштитен конец, интаглио печат, скриена слика, микротекст, двоен пасер и оптички варијабилна боја. Со оглед на фактот што поседувањето фалсификувани пари претставува економска загуба, од исклучителна важност е заштитните елементи на парите да се распознаваат со цел лесно идентификување на нивната оригиналност.

 

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,98 % 1,08 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,75 %
6 месеци 2,01 %
9 месеци 2,23 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%