Скопје, 15.5.2013 година

Соопштение на НБРМ

Советот на Народната банка на Република Македонија денес одржа седница на која разгледа повеќе прашања од својот домен на работење. Притоа, Советот го разгледа и го усвои Извештајот за банкарскиот систем и банкарската супервизија на Република Македонија во 2008 година.