вторник, 25 април 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

 

Скопје, 4.4.2017 година

Соопштение на НБРМ

Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека ќе ja организира Шестата меѓународна истражувачка конференција насловена како: Централното банкарство во услови на продолжена глобална неизвесност: Најновите лекции додека се бара „новата нормала“. Новина оваа година е тоа што Истражувачката конференција на Народната банка на Република Македонија ќе се организира во рамките на заеднички настан со Лондонската школа за економија, ЛСЕЕ ‒ Истражување за Југоисточна Европа и нивната конференција насловена како: Социјална кохезија во земјите од Југоисточна Европа. Овој заеднички настан ќе се одржи во периодот 5‒7 април 2017 година во хотелот „Холидеј ин“, во Скопје.

Истражувачката конференција на Народната банка на Република Македонија  традиционално се организира по повод одбележувањето на годишнината од монетарното осамостојување на Република Македонија, a оваа година е во знакот на одбележувањето на 25-годишниот јубилеј од овој настан. По повод овој јубилеј, на почетокот на Конференцијата ќе се одржи панел-дискусија посветена на процесот на транзицијата во регионот, на кој ќе учествуваат високи претставници од меѓународните финансиски организации, академските институции и централните банки. Во овие рамки, чест ни е да го најавиме учеството на г. Пол Томсен, директор на Одделот за Европа во ММФ и воедно, првиот шеф на мисијата на ММФ во Македонија, кој покрај учеството на панел-дискусијата, ќе одржи и воведно предавање.

Воедно, на Конференцијата ќе бидат презентирани истражувачки трудови на претставници од централните банки и академските институции од регионот и пошироко. Оваа конференција вообичаено ги спојува истражувачите од централните банки и академската заедница и обезбедува дискусија заснована врз истражувања и совети коишто се релевантни за централните банкари и другите носители на политиките во регионот. Оваа година, заедничкиот настан со ЛСЕЕ овозможува многу поширок опфат на теми од различни општествени сфери, како и присуство на поголем број на истражувачи од регионот и пошироко, со што се зголемува важноста на настанот.

Имаме чест и задоволство да Ве поканиме да го регистрирате овој значаен настан.                    

Кабинет на гувернерот

Програмата за Конференцијата:

Програма НБРМ
Програма ЛСЕЕ

 

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,75 %
6 месеци 2,01 %
9 месеци 2,22 %
12 месеци 2,44 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%