Платен биланс 
2016   
2017         

Бруто надворешен долг, бруто надворешни побарувања и меѓународна инвестициска позиција
2016  
2017

Годишна ревизија на податоците од екстерните статистики
2017              

Монетарни движења
2016    
2017     

Каматни стапки
2016    
2017     

Останати финансиски институции
2016     
2017