Платен биланс 
2016
2017    

Бруто надворешен долг, бруто надворешни побарувања и меѓународна инвестициска позиција
2016
2017      

Монетарни движења
2016  
2017  

Каматни стапки
2016  
2017  

Останати финансиски институции
2016   
2017