четврток, 25 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Односи со јавностСоопштенија за печат2003
Скопје, 26.12.2003 година
Денес, 26.12.2003 година, Советот на Народна банка на Република Македонија одржа седница на која ја разгледа и усвои Одлуката за целите на монетарната политика за 2004 година и Проекцијата на монетарната политика за 2004 година
Скопје, 23.12.2003 година
Народна банка на Република Македонија ја известува јавноста за следното:
Скопје, 12.12.2003 година
Во врска со коментарите од некои електронски и печатени медиуми за политиката на курсот на денарот и на извештајот од Маѓународниот Монетарен Фонд “Проценка на стабилноста на финансискиот систем во Република Македонија“, Народната банка на Република Македонија до јавноста го објаснува следното:
Скопје, 01.12.2003 година
Скопје, 05.11.2003 година
Скопје, 22.10.2003 година
Скопје, 11.07.2003 година
Скопје, 13.10.2003 година
Скопје, 10.07.2003 година
Скопје, 07.07.2003 година
Скопје, 03.06.2003 година
Скопје, 30.05.2003 година
Скопје, 21.05.2003 година
Скопје, 16.05.2003 година
Скопје, 17.04.2003 година
Скопје, 16.04.2003 година
Денес, на својата III седница во оваа година, Советот на Народна банка на Република Македонија ја разгледуваше Одлуката за целите и задачите на монетарната политика во 2003 година и Проекцијата на монетарната политика за 2003 година, како составен дел на таа Одлука.
Скопје, 14.04.2003 година
По повод зголемениот интерес што го покажаа денес медиумите за движењата на девизниот пазар и девизниот курс на денарот, Народна банка на Република Македонија ја известува јавноста за следното:
Скопје, 08.04.2003 година
Скопје, 19.03.2003 година
Денес, Советот на Народна банка на Република Македонија ја одржа својата II седница во оваа година, на која се разгледаа и усвоија повеќе одлуки од монетарната, девизната и супервизорската област.
Скопје, 20.02.2003 година
Скопје, 13.02.2003 година
Скопје, 13.01.2003 година
ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,48 %
3 месеци 1,74 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,24 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%