петок, 26 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Payment systemsMacedonian Payment Infrastructure

Macedonian Payment Infrastructure

Payment system is established infrastructure for transfer of funds between participants, which is composed of institutions, instruments, rules, procedures and technical means for secure transmission. Nowadays, payments are usually committed through the use of bank deposits. To make payment, the payer must issue instructions, usually to the bank where they keep money that should be transferred. The instruction can be in a paper form or an electronic instruction using modern technological solutions (credit card, PC or mobile device). Furthermore, the payment instruction is processed and is usually settled without the payer's involvement. Hence, although the payment system is essential for providing payment services to the end users, however, they are not direct participants in the payment system and its payment is executed indirectly through a limited number of direct participants in the payment system.

 

 1. Payment order is issued to the Payer's Bank.
 2. Payer's Bank delivers the payment order to payment system (a) Retail payment system or (b) RTGS.
 3. Processing the payment instructions and delivering the net positions to the RTGS.
 4. Settlement and issuing confirmations for (a) crediting and (b) debiting to the beneficiary and payers banks.
 5. (a) Crediting and (b) Debiting of the beneficiary and payers accounts.

 

more...

Payment and Securities Settlement Systems

 

Large value payment systems

 

Retail payment systems

 

Securities settlement systems

 

 

Payment Instruments

 

Credit transfer

 

Direct debit

 

Payment cards

Macedonian Interbank Payment System - MIPS

MIPS is a system for settlement of large-value and urgent payments in denars in real time on a gross basis (RTGS - Real Time Gross Settlement System). MIPS began operating in July 2001. The NBRM is the owner and operator of the system.

more...

 

 

Clearing Interbank Systems - KIBS

 

The Clearing House - Clearing Interbank Systems AD Skopje (KIBS) operates the system for multilateral deferred net settlement for processing of retail payments.

more...

 

 

International Card System AD - CaSys

 

International Card System AD Skopje (CaSys) is a system of multilateral deferred net settlement of payments with domestic brands of credit cards.

more...

 

 

 

 

 

 

Scheme of payment and securities settlement systems in Macedoniа

 

Registry of payment, settlement and clearing systems

 

List of sorting codes assigned to banks in the Republic of Macedonia 

 

Registry of Micro-Payment Intermediaries

 

 

Securities Settlement Systems

 • Central Securities Depository
  Central Securities Depository AD Skopje (CSD) is a securities depository incorporated by a license of the Securities and Exchange Commission the Republic of Macedonia.
 • CB Bills Depository
  CB bills issued by the NBRM are registered in a CB bill depository on the day of the CB bill auction. 
 • Matching system on OTC markets
  The matching system on the OTC markets is an electronic system of the Central Bank for matching messages for transfer of ownership of securities that are traded in the OTC markets.
   

 

 

Scheme of securities settlement оn OTC market

 

Rules for the manner and the procedure for trade in and settlement of securities transactions on the over-the-counter markets

 

Standard for the purpose and the format of  messages in the Matching system 
(available only in Macedonian language)

ИНФЛАЦИЈА
The official language of the documents translated herein is Macedonian. In case of any doubt or misunderstanding, the Macedonian version should therefore be considered final.
ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,48 %
3 месеци 1,74 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,24 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%