понеделник, 29 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Monetary policyMonetary policy implementationReserve requirement
 

Reserve requirement

Reserve requirement is an instrument of the NBRM's monetary policy, which obliges the banks and savings houses to allocate funds on the accounts with the central bank.  Main functions of the instrument are stabilization of the short-term interest rates on the money market, managing the money supply and the level of credit multiplication and reduction of the structural excess liquidity.

Banks' reserve requirement base is determined as an average of the liabilities for each day of the calendar month that precedes the fulfillment period. The saving houses' reserve requirement base for three consecutive fulfillment periods is determined as an average of the liabilities for each day of the last calendar month in the quarter that precedes the first of the three fulfillment periods.

Banks' reserve requirement in Denars is a sum of the amount calculated from the liabilities in domestic currency, the amount calculated from the liabilities in domestic currency with FX clause and 30% of the amount calculated from the liabilities in foreign currency. In determining the reserve requirement in Denars, the base for the banks' reserve requirement against their liabilities in domestic currency is reduced by the amount of the claims based on newly approved loans to non-financial companies and investments in debt securities in domestic currency issued by non-financial companies[1]. Banks fulfill the reserve requirement in Denars on average basis. Banks' reserve requirement in foreign currency is 70% of the amount calculated from the liabilities in foreign currency. Banks' reserve requirement in foreign currency is allocated on special FX accounts of the NBRM abroad, and it is fulfilled in Euros at a fixed level. Savings houses fulfill the reserve requirement on special accounts with the NBRM at a fixed level.

The reserve requirement fulfillment periods are specified in the Indicative calendar of fulfillment periods of Denar and Euro reserve requirement for banks and saving houses.

Banks' reserve requirement ratios are presented in the table below:

Liabilities

Reserve requirement ratio

Applied as of:

-      in domestic currency

8%

11.09.2013

-      in domestic currency with FX clause

50%

01.05.2016

-      in foreign currency

15%

11.09.2013

Exception:

-      liabilities to nonresidents - financial institutions in foreign currency with contractual maturity of up to 1 year

13%

11.09.2013

-      liabilities to natural persons in domestic currency with FX clause and in foreign currency, with contractual maturity of over two years 

-      liabilities to natural persons in domestic currency with contractual maturity of over one year*

0%

 

 

0%

11.01.2012

 

 

01.09.2015

-         repo-transactions in domestic currency

0%

11.01.2012

-         liabilities based on issued debt securities in domestic currency with original maturity of at least two years

    0%

    13.02.2013

-         liabilities to nonresidents - financial institutions in domestic currency, in domestic currency with FX clause and in foreign currency, with contractual maturity of over one year and liabilities to nonresidents in domestic currency, in domestic currency with FX clause and in foreign currency, with contractual maturity of over two years

0%

11.09.2013

*starting from 11.01.2012, 0% reserve requirement rate was applied on liabilities to natural persons in domestic currency with contractual maturity of over two years.

Reserve requirement ratio of savings houses equals 2.5%.
---------------------------------
[1] Non-financial companies - net exporters and/or non-financial companies that use the funds to finance projects for domestic production of electricity, for own and/or commercial purposes.

Decision on reserve requirement
Decision on amending the Desicion on reserve requirement
Data on reserve requirement

Indicative calendar of fulfillment periods of reserve requirement for 2016


 

ИНФЛАЦИЈА
The official language of the documents translated herein is Macedonian. In case of any doubt or misunderstanding, the Macedonian version should therefore be considered final.
ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,05 %
1 недела 1,21 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,76 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,22 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%