недела, 30 април 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

За НБРМКонференцииРаботилница на тема: Енергетска потрошувачка во РМ и нејзиниот ефект врз билансот на плаќања

23.11.2006 година (четврток), НБРМ, 8 кат

Работилница на тема: „Енергетската потрошувачка во Република Македонија и нејзиниот ефект врз билансот на плаќања“, 23.11.2006 година

Програма

9:30 Воведно обраќање и отворање на Работилницата, м-р Петар Гошев, гувернер на НБРМ

09:45 „Анализа за енергетската потрошувачка на Република Македонија и нејзиното значење за билансот на плаќања и инфлацијата“, претставник од НБРМ (презентација PDF)

10:05 „Активностите на Министерството за економија во врска со трошоците за енергија и нивната наплата“,  г. Никола Черепналковски, државен советник за енергетика во Министерството за економија (излагање PDF)

10:25 „Електроенергетските состојби и перспективи на Република Македонија“,  д-р Влатко Чинговски, генерален директор на АД „Електрани на Македонија“ (работен материјал PDF) (презентација PPS)

10:45 „Учество на увозот во структурата на електроенергетските биланси во Македонија, трендови и опции“, д-р Атанаско Тунески, дипл. маш. инж., генерален директор на МЕПСО (презентација PDF)

11:05 „Шансите на Македонија во областа на енергијата“, г. Георг Валднер, претседател на Управниот одбор  на ЕВН Македонија (презентација PPS)

11:25 -11:45 Пауза за кафе (мала сала, 8 кат)

11:45 „Програма за одржлива енергија“ и „Одржлива енергија - енергетска ефикасност и обновливи извори“, проф. д-р Рубин Талевски, професор на Електротехничкиот факултет и раководител на проектот ГЕФ (Sustainable Energy Program Global Environment Facility - GEF) во организација на Светската банка (презентација PDF)

12:15 „Можности за обновливи извори во македонски услови“, д-р Наташа Марковска, виш научен соработник во Истражувачкиот центар за енергетика, информатика и материјали на МАНУ (презентација PDF)

12:35 „Структурните промени во индустријата и енергетската ефикасност“, проф. д-р Методија Несторовски, Економски факултет, Скопје (презентација PDF)

12:55 „Влијанието на комбинираната термоелектрана на гас врз билансот на плаќања и енергетската состојба во државата“ и „Анализа на односот на бруто домашниот производ и енергетската потрошувачка во државата“, г. Димитар Хаџимишев, претседател на Македонската енергетска асоцијација при Стопанската комора на Македонија и директор на „Топлификација“ АД Скопје (презентација PDF)

13:25 „Влијанието на увозот на сурова нафта врз платниот биланс на РМ“, г. Среќко Шурков, директор на Дирекцијата за финансии и администрација во ОКТА (презентација PDF)

13:45 „Биогоривата како фактор за намалување на увозната енергетска зависност“, г. Андреја Јосифовски, директор на „Макпетрол“ АД Скопје (излагање PDF)

14:05 Дискусија

14:25 Затворање на Работилницата

14:30 Коктел (мала сала, 8 кат)

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,48 %
3 месеци 1,74 %
6 месеци 2,01 %
9 месеци 2,21 %
12 месеци 2,42 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%