ПОДАТОЦИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- заклучно со 31.3.2017 година
  • Биланс на состојба  Преземи  
  • Биланс на успех  Преземи 
  • Показатели за профитабилноста на банките  Преземи 
  • Податоци по банки  Преземи 
  • Преглед на банки по групи  Преземи 
  • Кредитна изложеност  Преземи 
  • Показатели за адекватноста на капиталот на банките  Преземи 
  • Показатели за степенот на ризичност на изложеноста на кредитен ризик  Преземи 
  • Индикатори за финансиска стабилност  Преземи 

Напомена: Податоците се на квартална основа и се однесуваат за периодот од 31.12.2004 година до 31.3.2017 година.

- заклучно со 31.12.2016 година

  • Основни показатели за работењето на банките  Преземи 

Напомена: Податоците се на квартална основа и се однесуваат за периодот од 31.12.2004 година до 31.12.2016 година.