ПОДАТОЦИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БАНКАРСКИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- заклучно со 30.6.2017 година
Показатели за профитабилноста на банките 
Податоци по банки 
Преглед на банки по групи 
Кредитна изложеност 
- заклучно со 31.3.2017 година
Биланс на состојба 
Биланс на успех 
Показатели за адекватноста на капиталот на банките 
Показатели за степенот на ризичност на изложеноста на кредитен ризик 
Индикатори за финансиска стабилност 
Основни показатели за работењето на банките 

Напомена: Податоците се на квартална основа и се однесуваат за периодот од 31.12.2004 година до 30.6.2017/31.3.2017 година.