четврток, 25 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

Односи со јавностСоопштенија за печат2013
Скопје, 26.12.2013 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата четиринаесетта седница
Скопје, 26.12.2013 година
Скопје, 19.12.2013 година
Денес, во просториите на Народната банка на Република Македонија, се потпиша Меморандумот за соработка помеѓу Народната банка на Република Македонија, Министерството за финансии, Агенцијата за супервизија на осигурување, Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување и Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија
Скопје, 19.12.2013 година
Скопје, 12.12.2013 година
Скопје, 11.12.2013 година
На редовната седницата на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ, одржана на 10.12.2013 год., беа разгледани најновите макроекономски и пазарни показатели, во контекст на нивните ефекти врз поставеноста на монетарната политика.
Скопје, 11.12.2013 година
Скопје, 5.12.2013 година
Скопје, 3.12.2013 година
Народната банка на Република Македонија со задоволство ја известува јавноста дека започнувајќи од декември 2013 година информативниот сервис и електронска платформа за тргување Bloomberg Professional Service воведе информативна страница за Народната банка на Република Македонија
Скопје, 28.11.2013 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата тринаесетта седница. На денешната седница, беше донесена Одлуката за известување за пондерираните каматни стапки на дадени кредити и на примени депозити
Скопје, 21.11.2013 година
Скопје, 14.11.2013 година
Скопје, 13.11.2013 година
На седницата на Комитетот за оперативна монетарна политика на НБРМ беа разгледани најновите макроекономски показатели, во контекст на нивните ефекти врз поставеноста на монетарната политика.
Скопје, 13.11.2013 година
Скопје, 7.11.2013 година
Двајца вработени во Народната банка се добитници на меѓународни награди за најдобар истражувачки труд.
Скопје, 7.11.2013 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата единаесетта седница на која беше разгледан најновиот Квартален извештај и макроекономските проекции за наредниот период.
Скопје, 7.11.2013 година
Скопје, 31.10.2013 година
Скопје, 30.10.2013 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата десетта седница.
Скопје, 24.10.2013 година
Скопје, 17.10.2013 година
Скопје, 10.10.2013 година
Скопје, 9.10.2013 година
Скопје, 9.10.2013 година
На седницата на Комитетот за оперативна монетарна политика, одржана вчера на 8.10.2013 година, беа разгледани најновите макроекономски и пазарни показатели, во контекст на нивните ефекти врз поставеноста на монетарната политика
Скопје, 4.10.2013 година
Oд денес, 4.10.2013 година, Народната банка на Република Македонија на својата интернет-страница започна да го објавува Индексот на цените на становите, како одговор на актуелноста и зголемениот интерес на јавноста за податоци поврзани со пазарот на недвижности.
Скопје, 3.10.2013 година
Народната банка на Република Македонија, во соработка со Европската централна банка, организира Регионален семинар за статистика во периодот 2-4 октомври 2013 година.
Скопје, 3.10.2013 година
Скопје, 3.10.2013 година
Скопје, 26.9.2013 година
Скопје, 19.9.2013 година
Скопје, 12.9.2013 година
Скопје, 11.9.2013 година
На седницата на Комитетот беа разгледани најновите макроекономски показатели, во контекст на нивните ефекти врз поставеноста на монетарната политика. 
Скопје, 11.9.2013 година
Скопје, 5.9.2013 година
Скопје, 29.8.2013 година
Почнувајќи од 30 август 2013 година, Народната банка на Република Македонија, во рамки на монетарната статистика, ќе започне со редовно објавување на податоците за останатите финансиски институции
Скопје, 29.8.2013 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата деветта седница.
Скопје, 29.8.2013 година
Скопје, 15.8.2013 година
Скопје, 14.8.2013 година
На 13.8.2013 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на којашто беа разгледани најновите движења на меѓународните финансиски пазари, податоците за банкарскиот сектор заклучно со јуни 2013 година, ликвидноста во банкарскиот систем и движењата на домашните финансиски пазари во јули 2013 година и најновите макроекономски показатели.
Скопје, 14.8.2013 година
Скопје, 9.8.2013 година
Скопје, 1.8.2013 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата осма седница на која беше разгледан најновиот Квартален извештај.
Скопје, 1.8.2013 година
Скопје, 25.7.2013 година
Скопје, 25.7.2013 година
Скопје, 18.7.2013 година
Скопје, 11.7.2013 година
Скопје, 10.7.2013 година
Евросистемот и Народната банка на Република Македонија го завршија Проектот за соработка финансиран од ЕУ
Скопје, 10.7.2013 година
Скопје, 10.7.2013 година
На 9.7.2013 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на којашто беа разгледани најновите движења на меѓународните финансиски пазари, податоците за банкарскиот сектор заклучно со мај 2013 година, ликвидноста во банкарскиот систем и движењата на домашните финансиски пазари во јуни 2013 година и најновите макроекономски показатели.
Скопје, 4.7.2013 година
Скопје, 4.7.2013 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата седма седница на која беше усвоен Извештајот за финансиската стабилност во Република Македонија во 2012 година.
Скопје, 28.6.2013 година
Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека во периодот од 1 до 3 јули 2013 година, во соработка со централните банки на Холандија и Португалија, ја организира шестата конференција за „Платните системи и системите за порамнување хартии од вредност“, којашто се одржува во Охрид.
Скопје, 27.6.2013 година
Народната банка започна да го спроведува проектот насловен како Поддршка на подготовката и спроведувањето на методологијата на Народната банка на Република Македонија за проценка на потребниот интерен капитал на банките.
Скопје, 27.6.2013 година
Скопје, 24.6.2013 година
Во врска со написите од некои медиуми во кои несоодветно се толкува Објавата на Народната банка на Република Македонија од 20 јуни 2013 година за укинувањето на дозволите за основање и работење на „Штедилница Младинец“ ДОО Скопје и „Штедилница Баваг“ ДОО Скопје, го даваме следново појаснување:
Скопје, 20.6.2013 година
Скопје, 20.6.2013 година
Скопје, 20.6.2013 година
Скопје, 20.6.2013 година
Скопје, 13.6.2013 година
Скопје, 12.6.2013 година
Скопје, 12.6.2013 година
На 11.6.2013 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика на којашто беа разгледани најновите макроекономски показатели, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари во мај 2013 година и ликвидноста во банкарскиот систем.
Скопје, 6.6.2013 година
Скопје, 3.6.2013 година
Скопје, 30.5.2013 година
На денешната седница, Советот го усвои Стратегискиот план на Народната банка за периодот од 2014 до 2016 година.
Скопје, 30.5.2013 година
Скопје, 29.5.2013 година
Денес, во просториите на Народната банка на Република Македонија, се одржа промоција на книгата „Светската економска криза и оперативната ефикасност на централните банки - случајот на Македонија“
Скопје, 29.5.2013 година
Денес во Народната банка на Република Македонија пред јавноста беше претставена Стратегијата за развој на платниот систем на Република Македонија за периодот 2013-2017 година.
Скопје, 23.5.2013 година
Скопје, 20.5.2013 година
Одржана трета средба помеѓу финансиските супервизорски органи во Република Македонија
Скопје, 17.5.2013 година
Во чест на одбележувањето на Меѓународниот ден на музеите, в понеделник, на 20 мај со почеток во 12 часот, во Музејот на Народната банка на Република Македонија ќе се одржи промоција на книгата Конзервација на метални археолошки предмети од Дијана Ванчевска и Билјана Бозароска Павловска. На промоцијата ќе говорат проф. д-р Биљана Минчева-Шукарова (Институт за хемија, ПМФ, Скопје) и проф. д-р Ивелин Кулев (Институт за аналитичка хемија, ФХФ, Софија). 
Скопје, 16.5.2013 година
Скопје, 15.5.2013 година
На 14.5.2013 година, се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика, на којашто беа разгледани податоците за банкарскиот сектор заклучно со март 2013 година, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари во април 2013 година, резултатите од моделот МАКПАМ и ликвидноста во банкарскиот систем.
Скопје, 15.5.2013 година
Скопје, 10.5.2013 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата петта седница на која беше разгледан најновиот Квартален извештај и беа прикажани најновите макроекономски проекции
Скопје, 9.5.2013 година
Скопје, 25.4.2013 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата четврта седница на која беа усвоени Годишниот извештај за 2012 година и Извештајот за банкарскиот систем на Република Македонија во 2012.
Скопје, 25.4.2013 година
Скопје, 18.4.2013 година
Народната банка на Република Македонија ја известува јавноста дека на 26 април 2013 година ќе организира меѓународна експертска конференција на тема: „Поставеноста на политиките и глобалното опкружување: нов консензус од кризата?“, што ќе се одржи во Скопје, во хотелот „Холидеј ин“.
Скопје, 18.4.2013 година
Скопје, 16.4.2013 година
Заврши втората фаза од Проектот за анализа на потребите на Народната банка на Република Македонија за пристапување во Европскиот систем на централни банки и Евросистемот, финансиран од Инструментот за претпристапна помош од Европската Унија, којшто започна да се спроведува на 15 октомври 2012 година.
Скопје, 11.4.2013 година
Скопје,10.4.2013 година
Скопје, 10.4.2013 година
На 9.4.2013 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика, на којашто беа разгледани податоците за банкарскиот сектор заклучно со февруари 2013 година, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари во март 2013 година, најновите макроекономски податоци за домашната економија и ликвидноста во банкарскиот систем.
Скопје, 4.4.2013 година
Скопје, 28.3.2013 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата трета седница.
Скопје, 28.3.2013 година
Скопје, 27.3.2013 година
Скопје, 21.3.2013 година
Скопје, 14.3.2013 година
Скопје, 13.03.2013 година
Скопје, 13.3.2013 година
На 12 и 13 март 2013 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика, на којашто беа разгледани движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари во текот на февруари 2013 година, најновите податоци за домашната економија, вклучително и показателите за ранливост, нивните отстапувања од проекциите и ликвидноста во банкарскиот систем.
Скопје, 7.3.2013 година
Скопје, 28.2.2013 година
Скопје, 22.2.2013 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата втора седница на која беа разгледани и усвоени Финансиските извештаи на Народната банка на Република Македонија и Годишната сметка за 2012 година, коишто беа предмет на ревизија на независно друштво за ревизија.
Скопје, 21.2.2013 година
Скопје, 14.2.2013 година
Скопје, 13.2.2013 година
Скопје, 13.2.2013 година
На 12.2.2013 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика, на којашто беа разгледани податоците за банкарскиот сектор заклучно со декември 2012 година, движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари во текот на јануари 2013 година, најновите макроекономски податоци за домашната економија и ликвидноста во банкарскиот систем
Скопје, 7.2.2013 година
Скопје, 31.1.2013 година
Советот на Народната банка на Република Македонија денес ја одржа својата прва седница на која беше разгледан најновиот Квартален извештај и беа прикажани најновите макроекономски проекции.
Скопје, 31.1.2013 година
Скопје, 24.1.2013 година
Скопје, 22.1.2013 година
Народната банка на Република Македонија и Европската централна банка го претставија проектот за соработка финансиран од ЕУ 
Скопје, 17.1.2013 година
Скопје, 10.1.2013 година
Скопје, 10.1.2013 година
Скопје, 9.1.2013 година
На 8.1.2013 година се одржа редовна седница на Комитетот за оперативна монетарна политика, на којашто беа разгледани движењата на меѓународните и домашните финансиски пазари во текот на декември, со осврт и на годишните движења во 2012 година, најновите макроекономски движења во домашната економија и ликвидноста во банкарскиот систем.
Скопје, 9.1.2013 година
Скопје, 3.1.2013 година
ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,48 %
3 месеци 1,74 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,24 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%