четврток, 25 мај 2017
почетна контакт веб-инфо веб-мапа rss en мк
За НБРМ
Гувернер
Цели и задачи
Транспарентност
Членови на совет на НБРМ
Седници на совет на НБРМ
Организациона шема
Програма за работа на НБРМ
Меѓународни односи
Конференции
Годишна награда на НБРМ
Финансиска едукација
Вработување во НБРМ
Практична работа во НБРМ
Стратегија
Односи со јавност
Соопштенија за печат
Говори
Интервјуа
Трудови
Слободен пристап до информации од јавен карактер
Монетарна политика
Поставеност на монетарната политика
Спроведување на монетарната политика
Промени на основната каматна стапка на НБРМ
Финансиски пазари
Девизен пазар на РМ
Аукции на благајнички записи
Меѓубанкарски пазар на депозити
Аукции на државни хартии од вредност
Секундарен пазар со хартии од вредност
Информации од меѓународните финансиски пазари
Финансиска стабилност
Извештаи за финансиската стабилност
Индикатори за финансиската стабилност
Заштитни слоеви на капиталот
Платни системи
Македонска платежна инфраструктура
Улогата на НБРМ во платните системи
Регулатива за платните системи
Платежна статистика
Конференции, новости и публикации
Национален совет за платните системи
Статистика
Програма за статистички истражувања 2013 - 2017
Календар на објавување на податоци
Билтени
Монетарна статистика и статистика на каматни стапки
Екстерни статистики
СДДС - Специјален стандард за дисеминација на податоци
Основни економски показатели
Известувањa за потребите на статистиката
Соопштенија за печат
Публикации
Годишни извештаи
Месечни информации
Квартални извештаи
Квартални извештаи за банкарскиот систем
Полугодишни извештаи
Aнкета за кредитна активност
Анкета за инфлациските очекувања
Извештај за финансиска состојба на НБРМ
Истражување
Библиографии
Македонски пари
Книжни пари во оптек
Ковани пари во оптек
Карактеристики на новите книжни пари
Листа на успешно тестирани машини
Музеј на НБРМ
Нумизматичка дејност
Нумизматичка збирка
Публикации
Контакт
Прописи
Закони
Одлуки
Упатства
Супервизорски циркулари
Регулатива за државни хартии од вредност
Прописи и документи од монетарното работење во периодот на монетарното осамостојување
Банкарска супервизија и регулатива
Банкарска супервизија и регулатива
Законска регулатива
Извештаи, показатели, презентации и обрасци
Банкарски систем на РМ
Организациона структура на супервизијата и банкарската регулатива
Капитална Спогодба (Базел II и Базел III)
Прашања и одговори
Прашања и одговори од девизното работење
FAQ
Ковани пари за колекционерски цели

  

За НБРМКонференцииКонференција: Конкурентноста на земјите на Југоисточна Европа и предизвиците на патот кон ЕУ

Скопје, „Холидеј ин“ (сала „Милениум 1“), 30.5.2008

Конференција на тема: „Конкурентноста на земјите на Југоисточна Европа и предизвиците на патот кон ЕУ“, 30.5.2008 година

Програма                                               (презентациите се достапни само на англиски јазик)

08:30 Пријавување

09:00 Воведно излагање, м-р Петар Гошев, гувернер на НБРМ

09:30 Пауза за кафе

10:00 Прва сесија: Патот кон ЕУ и заедничката валута

Растот и економската политика: Дали постојат ограничувања на брзината на реалната конвергенција?, Иштван П. Шекели, директор за истражување во Генералната дирекција за економски и финансиски прашања при Европската комисија (презентација PPS)

Стратегијата на монетарната политика на Европската централна банка и проширувањето на евро-зоната, Масимо Ростањо, раководител на Отсекот за стратегија на монетарната политика при Европската централна банка (презентација PPS)
 
Регионален преглед: конкурентноста во ЈИЕ и перспективите во процесот на приближување кон ЕУ, Питер Мослехнер, директор на Отсекот за економски анализи и истражувања при Националната банка на Австрија (презентација PPS)

11:30 Пауза за кафе

12:00 Втора сесија: Конкурентноста и искуствата на старите и новите земји-членки на ЕУ

Патот до еврото: искуството на Грција, Кристос Папазоглу, раководител на Отсекот за анализа на билансот на плаќања при Банката на Грција (презентација PPS)

Република Чешка на патот кон еврото, Петер Крал, директор на Отсекот за монетарна политика и фискални анализи во Дирекцијата за монетарни движења и статистика при Чешката народна банка (презентација PPS)

Конкурентноста на бугарската економија и предизвиците на реалната и номиналната конвергенција, Григор Стоевски, експерт во Дирекцијата за економски истражувања и предвидувања при Бугарската народна банка (презентација PPS)

13:30 Ручек

15:00 Трета сесија: Предизвиците за земјите на ЈИЕ

Динамиката на реалниот девизен курс во Македонија: стари мудрости и нови сознанија, м-р Султанија Бојчева-Терзијан, раководител на Отсекот за економско моделирање во Дирекцијата за истражување при Народната банка на Република Македонија (презентација PPS)

Некои елементи на конкурентноста на српската економија, Милан Шојиќ, заменик-генерален директор на Дирекцијата за истражување при Народната банка на Србија (презентација PPS)
 
Конкурентноста на албанската економија и зачленувањето во ЕУ: Сегашна ситуација и предизвици за иднината, Ниутон Мулети, раководител на Отсекот за односи со странство и европски интеграции во Дирекција за односи со странство, европски интеграции и комуникации при Банката на Албанија (презентација PPS)

16:30 Општа дискусија

17:00 Завршно излагање

ИНФЛАЦИЈА

 

ОСНОВНИ КАМАТНИ СТАПКИ НА НАРОДНА БАНКА
Инструмент Каматна стапка
Благајнички записи 3,25%
Расположлив кредит преку ноќ 3,75%
Расположлив депозит преку ноќ 0,25%
СТАПКИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА НА БАНКИ
Обврски во:
домашна валута8,00 %
домашна валута со валутна клаузула50,00 %
странска валута15,00 %
МЕЃУБАНКАРСКИ КАМАТНИ СТАПКИ
Рочност SKIBOR MKDONIA
преку ноќ 0,97 % 1,00 %
1 недела 1,20 %
1 месец 1,49 %
3 месеци 1,74 %
6 месеци 2,02 %
9 месеци 2,24 %
12 месеци 2,43 %
Резултати од последна аукција на благајнички записи
Резултати од последни аукции на државни хартии од вредност
Резултати од последна репо-аукција за обезбедување на ликвидност
Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата 3,75%