Дневен ред

од I седница, одржана на 02.02.2017 година

 1. Усвојување на записникот од XIV седница на Советот на Народната банка на Република Македонија;
 2. Квартален извештај, февруари 2017;
 3. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во четвртиот квартал на 2016 година;
 4. Одлука за изменување на Одлуката за издавање и за основните белези на книжните пари во апоени од 10 и 50 денари;
 5. Одлука за усвојување на Извештајот на Централната пописна комисија за извршениот годишен попис на средствата,изворите на средствата побарувањето и обврските на Народната банка со состојба 31 декември 2016 година;
 6. Одлука за намалување на вредноста на нефинансиски средства (инвестиции во тек-градежни објекти);
 7. Одлука за отпис на обврски и бришење од сметководствена евиденција;
 8. Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавните набавки во 2017 година на Народната банка на Република Македонија;
 9. Најнови макроекономски показатели-Преглед на тековната состојба, јануари 2017 година;
 10. Разно.

Вицегувернер

д-р Фадил БајрамиДневен ред

од II седница, одржана на 27.02.2017 година 

 1. Усвојување на записникот од I седница на Советот на Народната банка на Република Македонија; 
 2. Одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи на Народната банка на Република Македонија за 2016 година и за распределување на финансискиот резултат за распределба за 2016 година;- Годишна сметка на Народната банка на Република Македонија за 2016 година;- Финансиски извештаи на Народната банка на Република Македонија за 2016 година;
 3. Извештај на независниот ревизор за извршена ревизија на финансиските извештаи на Народната банка на Република Македонија за 2016 година;
 4. Извештај за остварување на финансискиот план на Народната банка на Република Македонија за 2016 година;
 5. Извештај за остварување на Планот за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Македонија за 2016 година;
 6. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2016 година на Народната банка на Република Македонија за периодот јануари – декември 2016 година;
 7. Извештај за работењето на внатрешната ревизија во 2016 година;
 8. Годишен Извештај за извршените контроли на усогласеноста на работењето со прописите во 2016 година;
 9. Извештај за извршување на Програмата за работа на Народната банка на Република Македонија за 2016 година;
 10. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за лимитите на изложеноста;
 11. Одлука за методологијата за управување со ризикот на задолженост;
 12. Одлука за методологијата за утврдување максимален износ за распределба на резултатот;
 13. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за сметководствениот и регулаторниот третман на средствата преземени врз основа на ненаплатени побарувања;
 14. Одлука за методологијата за идентификување системски значајни банки;
 15. Одлука за методологија за изработка на план за опоравување на системски значајни банки;
 16. Одлука за методологијата за утврдување на стапката на противцикличен заштитен слој на капиталот за изложености во Република Македонија;
 17. Правилник за работа на Дирекцијата за внатрешна ревизија;
 18. Правилник за дополнување на Правилникот за истражувачка активност;
 19. Најнови макроекономски показатели-Преглед на тековната состојба, февруари 2017 година;
 20. Разно.
Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната  банка на Република Македонија

Димитар Богов

Дневен редод
III седница, одржана на 25.04.2017 година 

 1. Усвојување на записникот од II седница на Советот на Народната банка на Република Македонија; 
 2. Политика за надзор на платните системи;
 3. Извештај за управувањето и инвестирањето на девизните резерви во првиот квартал на 2017 година;
 4. Годишен извештај за 2016 година;
 5. Извештај за ризиците во работењето на банките во 2016 година;
 6. Финансиски извештај на Народната банка на Република Македонија со состојба на 31 март 2017 година;
 7. Извештај за исполнување на Финансискиот план на Народната банка на Република Македонија за период  јануари – март 2017 година;
 8. Извештај за исполнување на Планот за инвестиции во основни средства на Народната банка на Република Македонија за период  јануари – март 2017 година;
 9. Извештај за остварувањето на Годишниот план за јавните набавки во 2017 година на Народната банка на Република Македонија за период јануари – март 2017 година;
 10. Одлука за проверка на автентичноста и соодветноста, условите и начинот на враќање на книжните и кованите пари во оптек;
 11. Најнови макроекономски показатели-Преглед на тековната состојба, април 2017 година;
 12. Разно.


Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната  банка на Република Македонија

Димитар Богов


Дневен редод 
од IV седница, одржана на 25.05.2017 година 

 1. Усвојување на записникот од III седница на Советот на Народната банка на Република Македонија; 
 2. Извештај на независниот ревизор за конзистентност на Годишниот извештај за работењето на Народната банка на Република Македонија за 2016 година со финансиските извештаи и Годишната сметка на Народната банка на Република Македонија за 2016 година;
 3. Кварталeн извештај, мај 2017 година;
 4. Стратегиски план на Народната банка на Република Македонија за периодот 2018 – 2020 година;
 5. Програма за истражувачка активност 2018 – 2020 година;
 6. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организација на Народната банка на Република Македонија;
 7. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работите и задачи и класификација на работните места во Народната банка на Република Македонија;
 8. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на бодовите за работните места во Народната банка на Република Македонија;
 9. Разно.


Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната  банка на Република Македонија

Димитар Богов